Algemene Huurvoorwaarden Amuserent

 1. Amuserent, Dorpstraat 55a, 6137 ST Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50028588, hierna ook te noemen Gebruiker of Amuserent.
  
  
  Artikel 1 - Definities
  
  Algemene Huurvoorwaarden: de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden.
  
  Amuserent: onder Amuserent wordt verstaan de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 
  
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Amuserent.
  
  Goederen: de producten, zaken, materialen en overige benodigdheden welke de Huurder volgens de Huurovereenkomst van Amuserent huurt.
  
  Huurder: onder Huurder wordt verstaan iedere partij die (mede) de opdracht geeft/geven tot het huren van Goederen, dienstverlening of het uitbrengen van een offerte.
  
  (Huur)overeenkomst of opdracht: onder (huur)overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek waarbij Amuserent zich jegens Huurder verbindt tot het in gebruike te verstrekken van een zaak of Goederen of een gedeelte daarvan en de Huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.
  
  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Amuserent uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht 
  
  Zakelijke Klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Amuserent aangaat dan wel aan wie aan Amuserent een aanbieding doet.
  
  
  Artikel 2 - Toepasselijkheid
  
  1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte of dienst waarop Amuserent deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
  
  2.  Het door Huurder zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 
  
  3.  Eventuele Algemene Voorwaarden of andere Voorwaarden van Huurder zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Amuserent uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  
  4.  Slechts indien dat schriftelijk bij de overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige Voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.
  
  5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Amuserent en Huurder onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert 
  
  6.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 
  
  7.  Indien Amuserent niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Amuserent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 
  
  8.  Amuserent is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Huurder besproken. 
  
  Artikel 3 - Aanbieding 
  
  1.  Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend. 
  
  2.  Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Amuserent hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail door Amuserent zijn bevestigd. 
  
  3.  De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum. 
  
  4.  Elke door Amuserent opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
  
  5.  De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Amuserent bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Huurder bij de aanvraag.
  
  6.  Indien Huurder een aanbieding aanvaardt, behoudt Amuserent het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
  
  
  Artikel 4 - Overeenkomst 
  
  1.  De overeenkomst tussen Amuserent en Huurder is voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  
  2.  De overeenkomst eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken.
  
  3.  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Huurder Amuserent schriftelijk in gebreke te stellen. Amuserent dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
  
  
  Artikel 5 – Prijzen en tarieven 
  
  1.  Alle prijzen en overige informatie op de website van Amuserent en in andere van Amuserent afkomstige Goederen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
  
  2.  Bij iedere overeenkomst dient de Huurder een borg aan Amuserent te voldoen. De hoogte van de borg is afhankelijk van het te huren goed en staat op de website van Amuserent gespecificeerd.
  
  3.  Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden, welke redelijkerwijs niet onder die vaste prijs kunnen vallen, worden de extra kosten separaat gefactureerd. Amuserent zal Huurder hierover vooraf op de hoogte stellen.
  
  4.  Een verhoging van de prijzen en tarieven wordt schriftelijk aan Huurder medegedeeld. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft Huurder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit recht vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.
  
  
  Artikel 6 - Uitvoering overeenkomst
  
  1.  Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is. 
  
  1.  Huurder dient de Goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften, overhandigd bij ophalen of aflevering van de Goederen, te behandelen.
  
  2.  Huurder dient Amuserent te alle tijde toegang tot de goederen te verschaffen.
  
  3.  De Goederen blijven eigendom van Amuserent. Het is Huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met Amuserent. Huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van Amuserent voor het gebruik door derden van de Goederen. 
  
  4.  Huurder wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben ontvangen. Amuserent wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben afgeleverd.
  
  5.  Huurder is gehouden volledige medewerking te verlenen en Amuserent al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in dat: 
  
  a.  bij aflevering van de Goederen minstens 1 persoon aanwezig dient te zijn en in staat dient te zijn om de medewerker(s) van Amuserent te helpen;
  
  b.  er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de Goederen; 
  
  c.  er geschikte aansluitmogelijkheden aanwezig zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de energie benodigd voor het gebruik van de Goederen;
  
  d.  het gewenste terrein c.q. de gewenste ruimte waar de Goederen geplaatst dienen te worden gelegen is binnen 50 meter van openbare weg, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.
  
  e.  de Goederen door de medewerker(s) van Amuserent in principe geplaatst worden in of op het gewenste terrein c.q. de gewenste ruimte, mocht echter blijken dat de Goederen niet kunnen worden geplaatst door belemmerende omstandigheden, smalle deuren-looppaden/trappen/ en andere obstakels leveren de medewerker(s) van Amuserent af tot aan het betreffende obstakel en dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat de Goederen op de gewenste plaats komen. Het niet kunnen plaatsen van Goederen op de gewenste locatie door onze medewerker(s) geeft geen recht tot annulering van de overeenkomst.
  
  f.  de Goederen na het einde van de huurperiode op de overeengekomen locatie worden geretourneerd aan Amuserent , waarbij de Goederen naar het oordeel van Amuserent schoon en correct verpakt aangeleverd dienen te worden. Indien Amuserent van mening is dat de Goederen niet schoon of niet correct verpakt aangeleverd zijn, zullen de schoonmaak- danwel herinpakkosten, verrekend worden met de door Huurder betaalde borg danwel separaat aan Huurder gefactureerd worden.
  
  6.  Indien Huurder niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het vorige lid, houdt Amuserent zich het recht voor geen uitvoering aan de overeenkomst te geven doch wel de volledige factuur in rekening te brengen.
  
  7.  Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Amuserent het recht om derden in te schakelen. 
  
  8.  Voor zover door Amuserent bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Huurder en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Amuserent is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Amuserent is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Huurder te aanvaarden. Niet alleen Amuserent, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Huurder op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
  
  9.  Huurder vrijwaart Amuserent tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Amuserent gegeven opdracht.
  
  10.  Brengt een derde, door doen of nalaten, aan de Goederen of personen welke in verband staan met de uitvoering van de opdracht, schade toe, dan is de derde zelf aansprakelijk. 
  
  11.  Amuserent behoudt zich het recht voor, het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn. 
  
  12.  Houdt Huurder na het einde van de huurperiode de Goederen onrechtmatig onder zich, dan kan Amuserent over de tijd dat hij het gehuurde mist, een vergoeding vorderen gelijk aan de huurprijs, onverminderd, indien zijn schade meer dan deze vergoeding bedraagt, zijn recht op dit meerdere.
  
  
  Artikel 7 - Overmacht
  
  1.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Amuserent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Amuserent niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: brand, vorst- , water- of stormschade, ander natuurgeweld, staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Amuserent ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Amuserent niet veilig kunnen plaatsen van de Goederen, niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Huurder.
  
  2.  Indien Amuserent als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Amuserent en indien de periode langer duurt dan één maand gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
  
  3.  In dit geval van overmacht is Huurder niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  
  4.  In geval van overmacht behoudt Amuserent het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 
  
  5.  Indien in het geval van overmacht Huurder de overeenkomst beëindigt, is Huurder verplicht om een geldsom te betalen aan Amuserent, bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Amuserent gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 
  
  
  Artikel 8 – Annulering en beëindiging van de overeenkomst
  
  1.  Opdrachtgever / huurder kan kosteloos annuleren tot achtentwintig werkdagen voordat uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt. Ingeval van annulering van de overeenkomst door opdrachtgever binnen achtentwintig werkdagen dan gelden de volgende twee opties:
   ​​ 1- Opdrachtgever / huurder betaalt 50% van het totale factuurbedrag en koopt op deze wijze de reservering af.
   2- Opdrachtgever / huurder betaalt de volledige factuur en ontvangt hiervoor een tegoedbon die recht geeft op besteding van het volledige bedrag   binnen 12 maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke huurtermijn. Het bedrag mag willekeuring besteed worden binnen ons assortiment met uitzondering van goederen of diensten die wij van derden afnemen.
  
  Bij annulering binnen 48 uur voordat de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, zal Amuserent 100% in rekening brengen, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken of als klant een Amuserent annuleringsverzekering heeft afgesloten en aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. Bij annulering binnen 48 uur voordat de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt dan is er GEEN recht op een tegoedbon.
  
  2.  Indien huurder een annuleringsverzekering heeft afgesloten via Amuserent en aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft huurder het recht de overeenkomst ongedaan te maken zonder opgaaf van reden tot 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst. 
  
    Premie bij factuurbedrag minder dan € 250,00 incl. BTW: 10% van volledige factuurbedrag incl. BTW
  
    Premie bij factuurbedrag gelijk aan of meer dan € 250,00 incl. BTW: 15% van volledige factuurbedrag incl. BTW
  
  2.  Amuserent is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat zij jegens Huurder gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, dan wel restitutie van enig door Huurder betaald bedrag, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  
  a.  Amuserent van oordeel is dat een belangenconflict bestaat, is ontstaan of dreigt te ontstaan; 
  
  b.  Huurder enige verplichting die uit hoofde van deze, dan wel een daaruit voortvloeiende, overeenkomst op hem rust, niet nakomt;
  
  c.  Huurder onvolledige of onjuiste informatie verstrekt of heeft verstrekt terzake van alle zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft.
  
  
  
  Artikel 9 –Naamsvermelding en social media code
  
  1.  Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk van Amuserent openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  
  2.  Amuserent mag de namen van haar Huurders op haar website vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of Huurder hiertegen principieel bezwaar heeft en dit bezwaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
  
  3.  Indien Huurder een uiting over Amuserent doet in of op een publicatie, website, social media of overige media, dient Huurder zich te houden aan de volgende richtlijnen van Amuserent:
  
  a.  Transparantie; Huurder dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert. 
  
  b.  Respect; indien Huurder namens of over Amuserent publiceert, dient hij hiervoor uitdrukkelijke aantoonbare toestemming van Amuserent verkregen te hebben.
  
  c.  Verantwoordelijk; Huurder dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
  
  d.  Professioneel; Huurder handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Huurder behouden wordt.
  
  e.  Zekerheid; bij twijfel dient Huurder Amuserent te raadplegen.
  
  f.  Bewustzijn; Huurder dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 
  
  
  Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder
  
  1.  De aansprakelijkheid en verplichtingen van Huurder, zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, vangen aan zodra de Goederen aan Huurder ter beschikking zijn gesteld.
  
  2.  Aan de Goederen mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Amuserent geen bewerkingen worden verricht.
  
  3.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade of buitengewone vervuiling welke gedurende de duur van de overeenkomst aan de Goederen mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van Huurder en ongeacht of er sprake van overmacht zou kunnen zijn. 
  
  4.  Huurder is jegens Amuserent op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.
  
  5.  Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de Goederen door hem dan wel door derden.
  
  6.  Huurder vrijwaart Amuserent voor alle boetes en transacties die aan Amuserent mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de duur van de overeenkomst gepleegde overtredingen.
  
  7.  Indien Huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de Goederen tijdens de duur van de overeenkomst dan is Amuserent voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft Huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
  
  8.  In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Huurder, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de Huurder, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Huurder als natuurlijk persoon.
  
  9.  Huurder is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Amuserent verstrekte informatie.
  
  10.  Amuserent kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
  
  
  Artikel 11 - Aansprakelijkheid Amuserent
  
  1.  Amuserent is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Amuserent. 
  
  2.  In dat geval is Amuserent slechts aansprakelijk voor directe schade. Amuserent is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Amuserent bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Amuserent bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, Goederen of andere zaken, geen uitgezonderd.
  
  3.  Amuserent is ten aanzien van Consumenten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
  
  4.  Voor schade voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de Goederen, gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschriften of anders dan waarvoor de zaak bestemd, is Amuserent nimmer aansprakelijk.
  
  5.  Indien er voor Amuserent op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Huurder heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Amuserent, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Amuserent in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
  
  6.  Indien de verzekeraar Amuserent niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Amuserent beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  
  7.  Schade waarvoor Amuserent op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Huurder deze onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Amuserent, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
  
  8.  Amuserent is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Amuserent is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie. 
  
  9.  Amuserent is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
  
  
  Artikel 12 – Klachten of gebreken
  
  1.  Ieder defect aan of van de Goederen dient Huurder onverwijld bij Amuserent kenbaar te maken, zodat Amuserent een passende oplossing kan bieden.
  
  2.  Ieder gebrek van de Goederen of klacht over de Goederen dient Huurder onverwijld bij Amuserent kenbaar te maken. Dit dient schriftelijk te geschieden.
  
  3.  Indien Huurder gebreken aan de Goederen ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak beweren, moet hij daarvan onverwijld aan Amuserent kennis geven, bij gebreke waarvan hij verplicht is aan Amuserent de door de nalatigheid ontstane schade te vergoeden.
  
  4.  Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Huurder bij Amuserent schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. 
  
  5.  Amuserent zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.
  
  6.  Amuserent zal zich inspannen om, een in overeenstemming met het vorige lid ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen. 
  
  7.  Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van Huurder onverlet.
  
  8.  Indien de klacht door Amuserent gegrond wordt bevonden, is Amuserent uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheden te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te Huurders keuze, zonder dat Huurder daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
  
  
  Artikel 13 - Betaling
  
  1.  Tenzij tussen Huurder en Amuserent schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige factuur op de uiterste vervaldatum zoals vermeld op de factuur van Amuserent te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL of bank of giro-overschrijving.
  
  2.  De borg kan zowel contant als per bankoverschrijving voldaan worden.
  
  3.  Indien er contant dient te worden betaald, dan wordt nadrukkelijk door Amuserent aangegeven. Dit kan het geval zijn bij “last-minute” reserveringen.
  
  4.  Amuserent is niet verplicht uitvoering aan de overeenkomst te geven zolang Huurder de factuur niet voldaan heeft.
  
  5.  Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen, indien een betalingsverplichting voortvloeit uit deze Algemene Huurvoorwaarden of indien een betalingsverplichting voortvloeit uit een wettelijke plicht, zal de betalingstermijn maximaal 14 dagen bedragen.
  
  6.  Amuserent kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 
  
  7.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
  
  8.  Huurder kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 
  
  9.  In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Huurder of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  
  10.  Amuserent is, in gevallen als in lid 9 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Huurder. Hetgeen Huurder op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar. 
  
  
  Artikel 14 - Invordering
  
  1.  Indien Huurder een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Amuserent, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Huurder over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Amuserent. 
  
  2.  Indien Huurder een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Amuserent, nadat zij Huurder tenminste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Huurder over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Amuserent. 
  
  3.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Amuserent moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Huurder van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Huurder. 
  
  4.  Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Huurder.
  
  5.  De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
  
  6.  Gedane betalingen door Huurder strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Amuserent open staan.
  
  7.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Huurders voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag. 
  
  
  Artikel 15 - Overlijden van de Huurder
  
  In geval van overlijden van Huurder gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder Algemene titel.
  
  
   Artikel 16 - Communicatie via e-mail en social media
  
  1.  Huurder stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 
  
  2.  Huurder is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 
  
  
  Artikel 17 - Kennisneming Algemene Voorwaarden
  
  1.  Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van één januari tweeduizend-twee-en-twintig (01/01/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Amuserent. 
  
  2.  Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte aan Huurder toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Huurder toegezonden. 
  
  3.  Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Amuserent www.Amuserent.nl. 
  
  
  Artikel 18 - Rechtskeuze
  
  Op de rechtsverhouding tussen Amuserent en haar Huurders zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Amuserent en Huurder mocht ontstaan, kennis te nemen.