Privacy policy

Privacyverklaring Amuserent

Dit is de privacyverklaring van Amuserent, gevestigd in de gemeente Sittard en kantoorhoudende te, 6137 ST Sittard, Dorpstraat 55a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50028588, hierna ook te noemen: “Amuserent”. Vanzelfsprekend hecht Amuserent veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

page1image1700368

Doel

Welke persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

page1image2975312

Ontvangers

        page1image2976432

Communicatie aangaande informatie over, het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

page1image3679376

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

page1image3680000

• Klantregistratiesysteem

Administratie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

 • Financiële

  informatie

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

• Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst

Statistisch onderzoek

 • NAW-gegevens

 • Cookies (zie voor

  meer info het sub

  kopje Cookies)

 • IP-gegevens

page1image3683952

gerechtvaardigd belang

page1image3684784

Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

• nvt

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

• Voornaam
• Achternaam • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

page1image4989360

• E-marketingtools

page1image2947984

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

• Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

• IP-gegevens

page1image3692688

Toestemming

page1image3693520

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

• Websitebeheerder • Analyticstools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke

(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Amuserent te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Amuserent op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Amuserent geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Amuserent uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Amuserent hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Amuserent uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Amuserent wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Amuserent treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Amuserent. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Amuserent raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Amuserent behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Amuserent raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Amuserent er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Amuserent wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:   DJP Janssen
E-mail:   info@amuserent.nl
Telefoon:   06-41897632

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.